Vkládám do košíku
V košíku na dotaz
CZ
X
Odeslat dotaz
Váš email*
Vaše jméno, telefonVaše jméno, telefon*
Předmět zprávyPředmět zprávy
Text

Návod k použití a ochranná opatření

MBAP PŘEKLÁDACÍ RAMPOVÉ MŮSTKY

MBAC NÁJEZDOVÉ RAMPY SE SKLOPNÝM KLÍNEM

MPL ODSTRANITELNÉ NAKLÁDACÍ MŮSTKY

MS030 SKLÁPĚCÍ SJÍZDNÉ PLOŠINY

MS030-2TL ODSTRANITELNÉ NAKLÁDACÍ MŮSTKY TYPU 2TL

DOPRAVA A MANIPULACE

Během manipulace s rampovými nakládacími můstky je nutno dbát na platné předpisy k zajištění

bezpečnosti práce s nákladem.

POKYNY A LIMITY V POUŽITÍ

Vyrovnávací a nakládací můstky slouží k vyrovnání výškových rozdílů ložné plochy, jsou předurčeny

k přepravě těžkých nákladů jako jsou vidlicové zdviháky a jiná podobná průmyslová zařízení či vozíky

ručně ovládané pěší osobou, pěší provozy.

Můstky šířky až do 1,25 m jsou kvalitně promyšleny a řešeny tak, aby zabezpečovaly spolehlivou

přepravu nákladu a manipulaci s průmyslovými vidlicovými zdviháky ovládanými jen pěší osobou.

Výškový rozdíl ložné plochy nesmí převyšovat maximální sklon 12,5% (přibližně 7°).

Na každé straně přepravovaného dopravního prostředku je nutno počítat s bezpečnostním minimálním

prostorem, tudíž nakládací rampa musí být širší alespoň o 0,70 m než průjezdní/přepravní pás, a

v každém případě nesmí být nižší než 1,25 m .

Pro bezpečnější ochranu zdraví pracovníků je nutno aby se šířka můstku rovnala šířce nakládací plochy

vozidla.

Průjezd je dovolen jen pro vozidla opatřená měkkými gumovými koly.

Absolutně je zakázán průjezd jakéhokoli vozidla opatřeného kovovými pásy, koly nebo jinými kovovými

díly, které se dotýkají plochy můstkové konstrukce.

Je zakázáno používat můstky s nákladem těžším než je výrobcem uvedeno na příslušném identifikačním

štítku.

Je zakázáno použití překládacích můstků v kombinaci s eventuálními překládacími plošinami vozidel,

mimo případů, kdy tyto plošiny jsou vyrobeny explicitně k tomuto účelu.

Pro bezpečné a řádné posazení můstku, vozidlo na které je nutno ho položit musí být kolmo vůči

nakládací/vykládací ložné ploše.

Okraje překládacího můstku , “hlavice” , pokud nejsou sklápěcí, musí být rozloženy na ložnou plochu

nákládky/vvkládky a na nakládací rampě vozidla alespoň na 0,10 m.

Přesvědčte se, zda kontaktní dorazy pod překládacím můstkem jsou správně opřeny o korbu kamionu

anebo o ložnou plochu, aby během průjezdu vozidel nedošlo k jejich posunutí.

Po ukončení úkonů týkajících se průjezdu/transportu, ještě před tím než vozidlo odjede, zkontrolujte zda

byl můstek odstraněn.

Příslušný personál musí být obeznámen s návodem k použití rampového nakládacího můstku a

s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ÚDRŽBA

Před jakýmkoli použitím můstku, pracovník musí ponejprv zkontrolovat stav konstrukce i svařených dílů.

V případě zjištění anomálií anebo poškozených částí, můstek nelze používat.

Periodicky každé tři měsíce je nutno, aby kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou obeznámeni s obsahem výše

uvedených předpisů, vizuálně kontrolovali celý stav konstrukce a zjistili opotřebování celé konstrukce,

poškození dílů nebo svařovaných částí.

Uživatel musí vést registr do kterého je nutno zapisovat výsledky veškerých inspekcí s uvedením data,

jména i s podpisem osoby, která je vykonala.

Eventuální mimořádné údržbové práce, které vyplývají po provedených kontrolách a jsou zapotřebí,

musí být vykonány kvalifikovaným odborníkem, shodně s příslušnými výrobními předpisy, nebo je nutno

se obrátit přímo na servisní službu výrobce, aby nedošlo k zániku záruky.

ODPOVĚDNOST

Výrobce nezodpovídá za případné škody na majetku a zdraví osob, zvířat nebo věcí způsobené

nevhodným či nesprávným používáním zařízení, nebo způsobené nedodržováním návodu k použití byť i

částečným, neuskutečněnými periodickými kontrolami nebo nedodržením bezpečnostních platných

předpisů.

ZÁRUKA

Podmínkou pro uplatnění každého záručního práva přitom je, že výrobek byl instalován a uveden do

provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze a dle příslušných předpisů k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále že zákazník dbal na správnou údržbu a převzal odpovědnost

v rizikových případech nebo pokud byl výrobek použitý nad rámec běžného používání nebo došlo k

nebezpečným situacím i případným škodám z vyšší moci.

Záruka nepojímá žádný nárok na uplatnění odškodného nebo nárok na jakoukoli úhradu zákazníkovi a

vztahuje se jen na opravu nebo výměnu výrobku se schválenou vadou, vyjma poškození, vady, poruchy,

úrazy, atd., které vznikly nevykonanou údržbou nebo nedbalostí, nebo důsledkem nesprávného

provozního opotřebení, či nevhodnými podmínkami prostředí, atd.

Záruka výrobku zaniká okamžitě v případě, pokud byly zákazníkem provedeny úpravy či změny, nebo

namontovány díly neschválené výrobcem.

https://www.traditionrolex.com/30